Collect23 accepterer gerne returret. Du skal returnere din vare senest 14 dage fra den dato, hvor du (eller det valgte afhentningssted) modtog din vare. Vedhæft fakturaen til din returpakke (vi anbefaler, at du genbruger Collect23-tasken). Vi accepterer ikke genstande, der er slidt, ændret eller vasket. Så snart vi har modtaget de returnerede varer, og de har gennemgået en kvalitetskontrol, krediterer vi dit kreditkort. Du er ansvarlig for returudgifterne. Opbevar din portokvittering som bevis for, at pakken blev sendt.

Returner dine produkter til:

Collect23

Willemoesgade 53, 3th.

c/o Julie Blichfeld

2100 København Ø